Smart med skärgårdsvirke!

Projektet Smart med skärgårdsvirke, som riktar sig till skogsägare och fastighetsägare i skärgårdsförhållanden, är ett samarbetsprojekt mellan Södra skogsreviret och yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Projektet är tvåårigt och EU finansierat.

Södra skogsreviret bedriver avverkningsverksamhet också i skärgården och har möjlighet att förmedla virket direkt till köpare som förädlar det. Små som stora köpare kan komma till tals om affärer.

Den stora virkespotentialen som finns i skärgården innehåller många intressanta element. Eftersom avverkningarna legat nere en så lång tid, har det uppstått en intressant palett av olika kvalitetssorter som kan förädlas av bl.a. specialkvalitetsanvändare, framför allt snickerier och liknande.

I skärgården finns det företagare som utför såväl fastighetsarbeten som trädfällningar och sålunda kunde ges flera uppdrag. En logistik bör skapas så att hantering av virke kan utvecklas till att virkesmängderna används av flera köpare. En aktiv satsning på mikroföretagsamhet bör göras genom information om möjligheter och resurser.

För fastighetsägare som äger omkring 1 – 5 ha skogsmark är det en stor utmaning att bioenergi i form av grot kan tas tillvara på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Groten borde inte bli kvar efter avverkning på sådana områden där den försämrar rekreationsmöjligheterna. Slutresultatet skall vara positivt både med tanke på att skogen är skött och att rekreationsmöjligheterna är goda.

Vad är målen med projektet?

En synnerligen viktig sak för projektet är att kostnadseffektivt driva på lösningar som gör att omsättning, sysselsättning och virkesmängd ökar i skärgården och således håller pengarna hemma. Dessutom bör det satsas på mikroföretagare som genom information och samarbetspartners kan få sin utkomst i skärgården. Projektet kommer inkommande sommar att vara synligt på olika lokala sommarevenemang i skärgården, alltifrån Bromarfnatten till Ingådagen.

Novias och Skogsrevirets målsättning är att virke som kan lämpa sig för förädling i mindre skala, för bl.a. snickeri och andra intressenter som behöver specialvirke av god kvalitet, tas mera tillvara från skärgården. Det är allmänt känt att det finns en hel del skogskapital i äldre, långsamt växta skogsbestånd i skärgården, som lämpar sig för värdefullare förädling.

Målsättningen är också att skapa arbetstillfällen i skärgården. Detta är möjligt genom att öka infoflödet och att det på sociala medier finns tillgång till information eller direkt kontakt med aktörer i området som sköter skogsarbeten, trädfällningar och liknande jobb.  Skogsreviret förmedlar information om vem som kan utföra arbeten och ge deras kontaktuppgifter.

Projektet har en ansvarig person som jobbar heltid på fältet.  Kontaktuppgifterna finns nedan.

Lennart Biström

tel. 0400 486 347

lennart.bistrom@revir.org