Läs mera

Skogsnaturens mångfald

Skogsägarna gör mycket för skogsnaturens mångfald.

Bevarandet av skogsnaturens mångfald är en mycket viktig sak för de finländska skogsägarna, men allt arbete syns inte i statistiken. Detta framgår ur Metsätutka-gallupen som gjorts bland skogsägarna.

Över 160 000 skogsägare (26 % av de som svarade) har frivilligt skyddat en del av sina skogar genom att lämna värdefulla naturobjekt utanför ekonomianvändning.

Största delen eller 130 000 skogsägare har ökat skogsbrukets mångfald utan ersättning eller officiella avtal.

Över hälften av skogsägarna lämnar lövinslag i barrskogar samt sparträdsgrupper i samband med skogsbruksåtgärder. Dessutom sparar nästan hälften av skogsägarna lågor och övrig död ved.

Detta är en märkbar insats för upprätthållandet av skogsnaturens mångfald. Anmärkningsvärt är också att dessa skogar som på skogsägarnas eget initiativ lämnas utanför ekonomianvändning inte syns i någon statistik, fastän de bildar en viktig dal av skogsskyddet, säger MTK:s skogschef Juha Hakkarainen.

Tre fjärdedelar av skogsägarna anser att skogscertifieringskriterierna är tillräckliga med tanke på bevarandet av mångfalden. För över 60 % av skogsägarna är mångfaldsrådgivningen från skogsvårdsföreningarna tillräcklig. Skogsvårdsföreningarna har satsat på miljö- och naturvårdsutbildning åt instruktörerna. Man har bl.a. tagit i bruk Skogscentralens rådgivningsstöd och checklista för kompletterande naturhänsyn i ekonomiskogar.

Undersökningens material insamlades genom telefonintervjuer av finländska skogsägare i början av mars. 552 personer svarade på undersökningen och felmarginalen är +/- 4,2 % med 95 procents konfidensintervall. I Finland finns enligt Naturresursinstitutet (LUKE) 632 00 skogsägare och 347 000 skogsfastighetshelheter på över två hektar.

Undersökningen utfördes av Kantar TNS Agri Oy