Läs mera

Södra skogsrevirets fullmäktige 2017-2020

Södra skogsreviret r.f. har valt fullmäktige för fyraårsperioden 2017 – 2020. Röstningen har pågått under tiden 4 – 25.11.2016. Röstningen förverkligades som poströstning. Röster som lämnades in åt valbestyrelsen före den 1.12 kl. 16.00 godkändes. Efter att valbestyrelsen hade räknat rösterna fastställdes antalet röster till 1747. Antalet röstberättigade var 4559. Röstningsprocenten blev således 38,3 d.v.s. ca 10 % högre än vid förra valet.

Fyra nya namn

Till revirets fullmäktige hör 30 ordinarie medlemmar och 5 ersättare. Av de nu valda är 4 nya. Medelåldern är 49 år och av de invalda ordinarie medlemmarna är 13 % kvinnor. Styrelsen består av 7 personer (enligt stadgarna 6 – 9). Till fullmäktiges viktigaste uppgifter hör att välja styrelse samt att fastställa verksamhetsplan och bokslut.

Juridiskt sett är reviret en lagstadgad skogsvårdsförening, i praktiken en sammanslutning av skogsägare, som är verksam på sydkusten från Hangö till Pyttis. Medlemmarnas skogsareal uppgår till 166 000 hektar. Förutom de praktiska skogsvårdsåtgärderna som markberedning, plantering, och vård av ungskog har en stor del av områdets skogsägare anförtrott virkesförmedlingen åt reviret. Skogsägarna ger en fullmakt med vilken reviret kan förmedla virket åt virkesköpare. På årsnivå förmedlar reviret ungefär 710 000 kubikmeter virke.