MTK/SLC toimii ja vaikuttaa valtakunnallisessa ja kansainvälisessä metsäpolitiikassa. MTK/SLC ajaa suomalaisten metsänomistajien etua. Tavoitteena ovat metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Metsätaloutta ja metsänomistusta pyritään sääntelemään lukuisilla laeilla ja asetuksilla EU-tasolla ja kansallisesti. Esimerkiksi kaavoitus voi haitata tai jopa estää metsätalouden harjoittamista. Tätä varten MTK/SLC on käytännöllisesti katsoen mukana kaikessa metsätalouteen liittyvässä päätöksenteossa. MTK:n/SLC:n kautta Metsänomistajat-järjestö toimii metsänomistajan etujen ajajana aina puun juurelta Brysseliin saakka.

Metsäreviiri ja Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien yhdistyksiä ja etujärjestöjä. Yhdistyksen toiminnasta ja palveluista päättää valtuusto, johon metsänomistajat valitsevat edustajansa vaaleilla. Valtuusto valitsee yhdistyksen hallituksen. Yhdistys vaikuttaa oman alueensa ympäristö- ja kaava-asioiden valmisteluun.

Metsäreviiri hoitaa jäsenten edunvalvontaa alueellisella ja paikallisella tasolla. Työhön kuuluu mm. aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen eri kaavahankkeissa.

Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa maanomistajan oikeuksiin. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöä suunniteltaessa on huolehdittava osallistumismahdollisuuksien turvaamisesta, suunnittelun laadusta ja vuorovaikutteisuudesta sekä avoimesta tiedottamisesta ja maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta.

Yleiskaavat vaikuttavat merkittävästi metsätalouteen

Kaavoitus saattaa vaikuttaa merkittävästi maanomistajan oikeuksiin käyttää maataan, joten jokaisen tulisi seurata sekä alue- että kuntatason kaavoitusta tarkasti.

Metsien käytön kannalta merkittäviä ovat yleensä yhden kunnan alueelle tehtävät yleiskaavat. Yleiskaavat vaikuttavat metsätalouteen erityisesti taajamien läheisyydessä. Laajempien alueiden maakuntakaavat ja niin sanotut detaljikaavat, kuten asemakaavat ja rantakaavat vaikuttavat metsätalouteen vain vähän. Yleiskaavamerkinnät lisäävät tiukkaa suojelua vain vähän, mutta rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien alueiden osuus nousee selvästi.

Periaatteessa kaavoituksen metsänomistajalle aiheuttamat menetykset pitäisi korvata, mutta käytännössä kaavoista yleensä puuttuu arvio näistä menetyksistä. Tulkinta on, että korvausvelvollisuutta ei synny, koska alue säilyy metsätalouskäytössä.

Metsänomistajan kaavoitusapu https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/metsanomistajan-kaavoitusapu/

Kaavoituksen metsäapu https://tapio.fi/oppaat-ja-tyovalineet/kaavoituksen-metsaapu/