Mitä ohjeeksi jos haluaa myydä puuta?

Ottamalla yhteyttä reviirin alueneuvojaan, katso Yhteystiedot, puukauppa hoituu helposti. Reviirin keskeisimpiin tehtäviin kuuluu metsänomistajien etujen valvominen puukaupoissa. Reviiri perustettiin antamaan metsänomistajille ammatillista asiantuntija-apua myös puunmyynnissä.

Suurin osa metsänomistajista reviirin toimialueella on valinnut puukauppatavakseen reviirin puunvälityksen. Reviiri välittää puuta metsänomistajan antaman myyntivaltakirjan perusteella. Metsänomistaja ja reviirin alueneuvoja laativat yhdessä valtakirjan ja siinä huomioidaan metsänomistajan toiveet, vallitseva markkinatilanne sekä metsän hakkuumahdollisuudet.

Metsänomistajan antamien myyntivaltakirjojen perusteella reviiri huolehtii metsänomistajan puolesta seuraavista asioista:

¨ Pyytää tarjouksia mahdollisilta ostajilta, tarvittaessa myös ulkomaisilta.

¨ Allekirjoittaa myyntisopimuksen sen jälkeen kun tarjouspyynnöt on verrattu keskenään ja sopimusehdoista on neuvoteltu (hinnat, puutavaralajit, määrät, hakkuuajankohta, hakkuutapa, katkontaohjeet, laatuvaatimukset, puutavaran mittaus j.n.e.).

¨ Suorittaa hakkuun ja metsäkuljetuksen autotielle jos ei metsänomistaja itse sitä suorita.

¨ Laatii lakisääteiset ilmoitukset ja toimittaa ne viranomaisille

¨ Huolehtii siitä että metsänuudistaminen ja taimikonhoito toteutetaan.

¨ Selvittää metsänomistajalle kaikki toimeksiantoon liittyvät tulot ja menot.

Eteläisen metsäreviirin metsänomistajat rahoittavat itse reviirin toiminnan ja he myös päättävät oman yhdistyksensä asioista. Reviirillä on siksi samat tavoitteet puukaupassa kuin metsänomistajilla: puutavaran hyvä ja jatkuva kysyntä, korkeat hinnat sekä kohtuulliset laatuvaatimukset. Maksut, jotka reviiri perii palveluksistaan metsänomistajilta, ovat reviirin valtuuston hyväksymiä ja perustuvat omakustannusperiaatteeseen.