Lue lisää

Metsätalouden kannustejärjestelmää koskeva metka-laki tuli voimaan 1.1.2024. Tukea voidaan hakea 1.3.2024 alkaen.

05.02.2024

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen metsätalouden kannustejärjestelmä Metkan tuettavat työlajit ovat tuttuja ja ovat vahvasti ympäristöä tukevia. Tukien haku helpottuu, sillä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta Metkassa ei tarvitse tehdä ennakkosuunnitelmaa. Metka-tuki näille haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma. Metka-tukea ei voi saada töihin, jotka on aloitettu ennen tukijärjestelmän voimaantuloa.

Metka-tuen ehtoja taimikon ja nuoren metsän hoidon osalta

Taimikon- ja nuorenmetsänhoito ovat jatkossa yksi työlaji ja tarkoituksena on ohjata oikea-aikaiseen hoitoon. Tukea voidaan myöntää seuraaviin metsänhoitotöihin: taimikon varhaisperkaus, taimikon harvennus, nuoren metsän harvennus, verhopuuston poisto ja verhopuuston harvennus. Voit saada tukea myös näiden hoitotöiden yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen.

Suuri muutos on, ettei tukea tarvitse hakea ennakkoon. Työ jolle tukea aiotaan hakea, on saatu aloittaa 1.1.2024 alkaen ja tukea pääsee hakemaan 1.3.2024. Perustuki on 200 €/ha ja pienpuun keruukohteilla tuki on 200 €/ha + 100 €/ha. Tukea voi hakea uudelleen, kun viimeisimmästä tuen maksatuksesta on kulunut viisi vuotta ja hoidon tarve on. Tuen saa myös omalle työlle ja se on veronalaista tuloa.

Tarpeetonta lehtipuun poistoa on vältettävä. Tällä ohjeella varaudutaan ilmastonmuutokseen ja siihen, että kuvioille jäisi sekapuustoa. Säästöpuuryhmiä ja riistatiheiköitä saa olla enintään 10 prosenttia pinta-alasta ilman, että tuki pienenee.
Poistuman minimirajat ovat tukiehdoista poistuneet.

Tuen ehtoja, tuki 200 e/ha

Pinta-ala vähintään 1 hehtaari joka voi koostua useasta kuviosta
Aikaisemman tuen maksamisesta vähintään 5 vuotta

Pituusrajat koskevat kasvatettavaa puustoa, jonka hyväksi hoitotyö on tehty.
-Kun pääpuulaji havupuu, keskipituus 0,7-12 m
-Kun pääpuulaji lehtipuu, keskipituus 0,7-15 m
-Jos hoidettavan jakson taimien keskipituus on 0,7-3 metriä, kuviolla ei saa hoitotöiden jälkeen olla etukasvuista lehtipuustoa, joka haittaa taimien kasvua tai vaurioittaa taimien latvoja

Runkoluku hoitotöiden jälkeen:
Keskipituus yli 3 m ja alle 8 m, enintään 2 500 runkoa/ha
Keskipituus 8 m tai enemmän, pääpuulaji lehtipuu, enintään 1 300 runkoa/ha
Keskipituus 8 m tai enemmän, pääpuulaji havupuu, enintään 1 500 runkoa/ha

Tuen ehtoja, korotettu tuki 300 e/ha (kerätään myös pienpuuta)

Pienpuu = pieniläpimittainen, muu kuin tukkipuu
Hoitotyön yhteydessä kerätty
Vähintään 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta
Pääosin tasaisesti koko kuviolta
Kuolleet pystypuut ja kuolleet maapuut jätetään keräämättä
Todentaminen: mittausasiakirja tai vastaava
Aikaisemman tuen maksamisesta vähintään 5 vuotta

Tuen haku alkaa 1.3.2024

Tukea on haettava viimeistään 2 kk töiden lopettamisesta ja korkeintaan 1 v aloittamisesta
Sen jälkeen mahdollinen maastotarkastus, päätös ja tuen maksu.
Tuki on veronalaista tuloa.

Metka tuki muille työlajeille

Taimikon ja nuorenmetsänhoidon lisäksi Metka- tukea on saatavissa terveyslannoitukseen, metsätien tekemiseen, suometsän hoitoon, ympäristötukeen, luonnonhoitohankkeisiin ja kulotukseen. Tietyin edellytyksin metka-tukea voi saada myös kohteille, joilla tehtyihin toimenpiteisiin on jo aiemmin myönnetty kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista kemera-tukea.

  • Huomioon otettava muutos on terveyslannoituksen Metka-tuen maksaminen pinta-alan perusteella. Kemerassa terveyslannoituksen tuki maksettiin toteutuneiden kustannusten perusteella.
  • Metsäteiden osalta tukea voidaan myöntää myös yksittäiselle tilalle tien perusparannukseen, kun aikaisemmin on edellytetty yhteishanketta.
  • Kulotus on uusi tuettava työlaji.

Kun tilaat Reviiriltä esimerkiksi taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen tai muita metka-tukeen oikeuttavia työlajeja, alueneuvojasi selvittää onko kohteelle mahdollista saada metka-tukea ja tekee hakemuksen puolestasi.

Oman metsäsi tilanteen esimerkiksi taimikonhoitojen kiireellisyyden osalta näet OmaMetsä-verkkopalvelusta tai metsäsuunnitelmastasi.