Medlemskap i Skogsreviret

Medlemskapet i skogsreviret fortsätter automatiskt genom att man betalar medlemsavgiften till reviret. Ansökan för nya medlemmar kan göras på ansökningsblanketten under ”Bli medlem” till höger. Medlemsansökan för gemensamt ägda fastigheter, samfund och samfällda områden kan lämnas av befullmäktigat ombud. I annat fall bör medlemsansökan undertecknas av samtliga delägare. Medlemskapet träder i kraft då föreningens styrelse har godkänt medlemsansökan.

Hur fastställs medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastställs årligen av revirets fullmäktige. Medlemsavgiften består av en grundavgift och en arealavgift. Eftersom reviret erbjuder sina medlemmar tjänster med lokal förankring, som främjar lönsamheten och den hållbara användningen av skogen, så är medlemsavgiften ungefär lika stor som den tidigare skogsvårdsavgiften och fortsättningsvis avdragbar i skogsbeskattningen.

Medlemsavgift för 50 ha skog = 27,50 € + 3,30 €/ha = 192,50 €

Uppbyggnaden av medlemsavgiften varierar hos olika skogsvårdsföreningar, men storleken på avgiften är överlag i proportion till föreningens verksamhet. De som har en låg medlemsavgift har ofta även få anställda och till exempel en verksamhet som inskränker sig till uppgörande av avverkningsanmälan och förmedling av plantor.

Medlemsavgift för andra samägoformer

Medlemsavgiften är skogsfastighetsvis och medlemskortet i olika samägoformer skickas till utsett ombud. Om sammanslutning, dödsbo och andra samägoformer är medlemmar i reviret, kan också varje delägare enskilt godkännas som medlem. Vill man som delägare i t.ex. ett dödsbo dessutom vara samägande medlem/stödmedlem i reviret, för att få ett eget medlemskort och medlemsförmånerna till sitt förfogande, bör man ansöka om medlemskapet av reviret. Samägande och stödjande medlemmar har ej rösträtt vid val.

Skogsägande på flera skogsvårdsföreningars område

Har man skog på flera skogsvårdsföreningars områden och vill anlita den lokala föreningens tjänster måste man betala medlemsavgift till båda föreningarna. Då är också hela skogsarealen med i PEFC:s gruppcertifiering.

Utträde ur reviret

En medlem i reviret har rätt att när som helst utträda ur reviret genom att skriftligen anmäla om detta till föreningens styrelse, ordförande eller genom att meddela om utträdet på revirets fullmäktigemöte.
Anmälan om utträde kan för gemensamt ägda fastigheter lämnas av befullmäktigat ombud. I annat fall förutsätts medgivande av samtliga delägare. Utträdet ur föreningen träder i kraft omedelbart, men medlemmen är skyldig att betala medlemsavgift till slutet av det år då utträdet sker.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är främst avsedd att motverka upprepade anslutningar och uppsägningar gällande samma skogsägare. Anslutningsavgiften motsvarar tre gånger det belopp som medlemsavgiften skulle innebära för den enskilda skogsägaren. Revirets styrelse beslutar, från fall till fall, om anslutningsavgiften skall krävas eller inte. Anslutningsavgiften gäller inte nya medlemmar.