Vad är PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem, som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk i hela världen. Omkring tio procent av världens skogar är certifierade. Av dem är en tredjedel, omkring 300 miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Det finns PEFC certifierade skogar i över tio länder.

PEFC ställer många krav på skogsvården

PEFC-certifieringen ställer krav på att bl.a. skogarnas mångfald och hälsa ska tryggas och att skogarnas tillväxt ska bibehållas på en hög nivå, men även krav på friluftsliv och rekreation. Dessutom ställs det i PEFC-certifieringen krav på att man ska kunna följa virkets väg från skogen till färdig produkt. Spårbarhetscertifiering är en metod för att kunna påvisa att virkesråvaran kommer från certifierade skogar.

För att få certifikatet krävs det att en oberoende organisation garanterar att skogsvården och virkets spårbarhet följer PEFCs internationella standarder. Med oberoende avses att den övervakande organisationen inte är bunden till någon part i produktionskedjan och inte heller till certifieringssystemet eller de som stöder det. Ett certifieringsföretag, som myndigheterna ansett vara oberoende och ha tillräckliga kvalifikationer, övervakar att standarderna i certifieringen följs.

PEFC-certifiering känner du igen på PEFCs logotyp eller märkning som finns på produkten, produktförpackningen eller på annan dokumentation som är kopplad till produkten. Ett företag som tillverkar produkter får licens att använda PEFCs logotyp och märkning, när företaget har fått sin verksamhet certifierad.

Uppdaterade standarder i bruk 2023

PEFC Finland har år 2022 fastställt de uppdaterade krav för skötsel och användning av skog som har utarbetats av en standardarbetsgrupp och lämnat in utkastet till standard för en internationell PEFC-bedömning. Den internationella bedömningen blev klar hösten 2022 och de nya kraven inom skogsbruket infördes 1.2.2023.

År 2023 beviljades alltså nya skogscertifikat för samtliga fem gruppcertifieringsområden i Finland. Certifikaten är i kraft förutsatt att man vid de årliga uppföljningsrevisionerna kan påvisa att det bedrivs ett hållbart skogsbruk enligt de krav som certifikatet ställer. Alla skogsägare som är medlemmar i någon skogsvårdsförening eller som enskilt förbundit sig till skogscertifieringen kan från Föreningen för hållbart skogsbruks hemsida (https://kestavametsa.fi/sv/) begära ett intyg över att fastigheten är certifierad. Skogscertifiering är frivilligt för skogsägaren, ifall en skogsägare inte vill delta i gruppcertifieringen bör man meddela detta skriftligen till Föreningen för hållbart skogsbruk. Som skogsägare bör man då samtidigt vara medveten om vad detta kan ha för konsekvenser för virkeshandeln.