Skogscertifieringens mål är att främja ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Skogscertifiering är ett sätt att främja hållbart skogsbruk som utgår från det intresse som marknaden visat och ett sätt att svara på de behov som trä- och pappersindustrins kunder har. Med hjälp av skogscertifieringen strävar man efter att träprodukterna skall vara konkurrenskraftiga på marknaden.
PEFC (Programme for the Evaluation of Forest Certification schemes) grundades år 1999 efter flera år av förberedelser. I dag har systemet utvecklats till världens mest omfattande paraplysystem för skogscertifiering och det har spritt sig också utanför Europa.

Skogscertifiering rf representerar PEFC i Finland. PEFC definierar de grundläggande kraven för skogscertifieringen och institutionella ramar på alleuropeisk och nationell nivå. PEFC-märket kan användas på träprodukter som tillverkats av råvirke från certifierade skogar enligt kraven i PEFC.

År 2016 – 2017 beviljades nya skogscertifikat för samtliga 5 gruppcertifieringsområden i Finland. Certifikaten gäller t.o.m. 2020, förutsatt att man vid de årliga uppföljningsrevisionerna kan påvisa att det bedrivs ett hållbart skogsbruk enligt de krav som certifikatet ställer. Alla skogsägare som är medlemmar i någon skogsvårdsförening eller som enskilt förbundit sig till skogscertifieringen kan från Föreningen för hållbart skogsbruks hemsida (www.kestavametsa.se) skriva ut ett intyg över att fastigheten är certifierad. Skogscertifiering är frivilligt för skogsägaren, ifall en skogsägare inte vill delta i gruppcertifieringen bör man meddela detta skriftligen till Föreningen för hållbart skogsbruk (www.kestavametsa.se). Som skogsägare bör man då samtidigt vara medveten om vad detta kan ha för konsekvenser för virkeshandeln.