Ett skogsbestånd lönar sig att förnya då dess relativa årliga avkastning permanent sjunker under de mål skogsägaren satt för sin skog.

Då ett granbestånd förnyelse avverkas så avlägsnas samtliga träd, förutom sparträdsgrupper och dödved. Där efter rekommenderas det att man markbereder och planterar ny skog. Granen går även att förnya via skärmställning, denna metod är osäkrare än den ovan nämnda och kräver att man går in flera gånger i beståndet och avlägsnar träd tills man fått ett tillräckligt uppslag av plantor.

Tall och björk kan förnyas precis på samma sätt som granen dvs. genom att man planterar eller sedan vid huggning i skärmställning eller fröträdsställning. Då man planterar så lämnas bara sparträdsgrupper och dödved kvar i beståndet. Hugger man i skärmställning och har som mål att förnya naturligt så lämnas det ca 250–500 stammar per/ha och vid fröträdsställning 50–150 stammar/ha.

Tallen och björken kan även förnyas via sådd, då huggs även här samtliga träd bort förutom sparträdsgrupper och dödved från beståndet och sedan i samband med markberedningen sås det avverkade området.

Kontakta din revirinstruktör för närmare information om förnyelse avverkningar och val av förnyelsemetod.