Plantering är en föryngringsmetod, som snabbt ger ny skog. Plantering bör ske senast året efter markberedningen och helst inom tre år från tiden för slutavverkning. De plantor som ska planteras ska ha rätt proveniens, d.v.s. de ska ha ett ursprung som passar växtplatsen.
Södra skogsreviret kan ge råd om lämpliga plantor för plantering och förmedla dem till sina skogsägare.

Såning är en kostnadseffektiv metod som lämpar sig för tall och i vissa fall för björk. Såningen bör utföras i samband med markberedningen.  Såning ger ett tätare plantbestånd jämfört med plantering och därmed virke av bättre kvalitet. Den bästa tidpunkten för sådd av tall är genast efter snösmältningen och för björken under april-maj månad.

Kontakta din Revir instruktör för att få närmare råd om sådd och val av frö och såningstidpunkt.