Läs mera

Metka-lagen om stödsystem för skogsbruket trädde i kraft 1.1.2024. Ansökningar kan göras fr.o.m. 1.3.2024.

05.02.2024

De arbeten som stöds i skogsbrukets incitamentsystem Metka, som trädde i kraft vid årsskiftet, är bekanta och stöder starkt miljön. Det blir lättare att ansöka om stöd, eftersom man inte behöver göra upp en förhandsplan för plantskogsvård och vård av ungskog. Metka-stöd för dessa söks efter att arbetet har utförts. För övriga arbetsslag måste fortfarande göras en förhansplan. Metka-stöd kan inte beviljas för arbeten som har inletts innan stödprogrammet träder i kraft.

Villkor för Metkas stöd för plantbestånd och vård av ungskog
I fortsättningen kommer vård av plantbestånd och ungskog att vara ett arbetsslag och målet är att styra dem mot skötsel i rätt tid. Stöd kan beviljas för följande skogsvårdsarbeten: tidig röjning av plantbestånd, gallring av plantbestånd, gallring av ungskog, borttagning av skärmträd och gallring av skärmträd. Man kan också få stöd för att samla in klenträd som fälls i samband med dessa skogsvårdsarbeten. En stor förändring är att det inte är nödvändigt att ansöka om stöd i förväg. Det arbete för vilket stödet söks kan inledas från och med 1.1.2024 och stödet kan sökas fr.o.m. 1.3.2024. Grundstödet är 200 €/ha och för objekt där det smals klenvirke är stödet 200 €/ha + 100 €/ha. Stödet kan sökas på nytt när det har gått fem år sedan den senaste utbetalningen av stödet och det finns ett behov av vård. Stödet kan också utbetalas för eget arbete och är skattepliktig inkomst.

Onödig borttagning av lövträd bör undvikas. Det här stödkravet förbereder för klimatförändringar och det faktum att blandträd skulle finnas kvar på figurerna. Grupper av naturvårdsträd och viltsnår får uppta upp till 10 % av arealen utan att stödet minskas.
Minimit för bortfall har tagits bort från stödvillkoren.

Stödvillkor, stöd 200 e/ha
En areal på minst 1 hektar, som kan bestå av flera figurer:
Minst 5 år från dagen för utbetalning av tidigare stöd

Höjdbegränsningarna gäller för det bestånd för vilket skötselarbetet har utförts.
-När huvudträdslaget är barrträd, medellängd 0,7-12 m
-När huvudträdslaget är lövträd, medellängd 0,7-15 m
-Om plantornas medellängd under den period som ska behandlas är 0,7-3 meter får det inte finnas förvuxna lövträd som hindrar plantornas tillväxt eller skadar plantornas toppar efter skötselarbetet på figuren efter behandling.

Stamantal efter skötselarbetet
Genomsnittlig längd mer än 3 m och mindre än 8 m, högst 2 500 stammar/ha
Medellängd 8 m eller mer, huvudträdslag lövträd, upp till 1 300 stammar/ha
Medellängd 8 m eller mer, huvudträdslag barrträd, upp till 1 500 stammar/ha

Stödvillkor, förhöjt stöd 300 e/ha (samling av klenvirke)
Klenvirke = övrigt virke än stockar med liten diameter
Samlas in i samband med skötselarbete
Minst 35 kubikmeter fast kubikmeter per hektar
Mestadels jämnt fördelat över hela figuren
Döda stående och liggande träd samlas inte in
Verifiering: mätdokument eller motsvarande
Minst 5 år från dagen för utbetalning av tidigare stöd

Ansökningstiden börjar 1.3.2024
Stödet ska sökas senast 2 månader efter arbetets slutförande och senast 1 år efter arbetets påbörjande
Därefter en eventuell fältgranskning, beslut och utbetalning av stödet. Stödet är skattepliktig inkomst.

Metka-stöd för andra arbetsslag
Utöver plantbestånds- och ungskogsvård kan Metka-stöd fås för vitaliseringsgödsling, byggande av skogsbilvägar, vård av torvmarksskog, miljöstöd, naturvårdsprojekt och hyggesbränning. Under vissa förutsättningar kan metka-stöd också beviljas objekt där åtgärder redan har beviljats Kemera-stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Ändringar som ska beaktas är att utbetalningen av Metka-stödet för vitaliseringsgödsling sker på basis av arealen. I Kemera betalades stödet för sanitär gödsling på basis av de faktiska kostnaderna.

När det gäller skogsbilvägar kan stöd också beviljas en enskild fastighet för vägförbättring, tidigare har det krävts ett gemensamt projekt.

Hyggesbränning är ett nytt arbetsslag som stöds.

När du beställer till exempel plantskosgskötsel, vård av ungskog eller andra arbeten som berättigar till metka-stöd, utreder din revirinstruktör om det är möjligt att få skogsstöd för objektet och lämnar in ansökan för din räkning. Du kan se situationen i din egen skog till exempel för brådskande plantbeståndsvård i webbtjänsten EgenSkog eller i din skogsbruksplan.